23

1)११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक (क्रमांक १) 2)खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानीत उ.मा.वि.शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता मिळणेबाबत 3)संच मान्यता सन २०१४-१५ 4)राष्ट्रीय सेवा योजना +२ स्तर अप्रशिक्षीत कार्यक्रम अधिकारी यांना प्रशिक्षणास पाठविणेबाबत ,

परिपत्रके

दिनांक विषय संबंधित जी आर  
12/02/2015 ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक (क्रमांक १)  
11/02/2015 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानीत उ.मा.वि.शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता मिळणेबाबत  
11/02/2015 संच मान्यता सन २०१४-१५  
09/02/2015 राष्ट्रीय सेवा योजना +२ स्तर अप्रशिक्षीत कार्यक्रम अधिकारी यांना प्रशिक्षणास पाठविणेबाबत...  
07/01/2015 संच मान्यता सन २०१४-१५ vc  
07/01/2015 पुणे विभागातील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-क संवर्गातील कर्मचार्‍यांची सेवाज्येष्टतासूची.  
07/01/2015 पुणे विभागातील वरिष्ट लिपीक संवर्गातील कर्मचार्‍यांची सेवाज्येष्टतासूची.  
07/01/2015 पुणे विभागातील नाईक संवर्गातील कर्मचार्‍यांची सेवाज्येष्टतासूची.  
07/01/2015 पुणे विभागातील प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील कर्मचार्‍यांची सेवाज्येष्टतासूची.  
03/01/2015 अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१३-१४ चे संच मान्यता प्रस्तावाबाबत..  
02/01/2015 संच मान्यता सन २०१४-१५ .  
10/12/2014 राज्यातील कायम विनाअनुदानित परवानगी दिलेल्या (इंग्रजी माध्य़माच्या शाळांना जोडून अस्लेल्या उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये वगळून ) उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग / तुकड्या यांचे ऑनलाईन पणालीद्वारे मुल्यांकन करणेबाबत सन २०१४-१५.. .  
02/12/2014 शिक्षण सेवक पदांना मान्यतेबाबत... .  
02/12/2014 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समवेत सहविचार सभा सन २०१४-१५. .  
31/10/2014 राज्यातील कायम विनाअनुदानित परवानगी दिलेल्या (इंग्रजी माध्य़माच्या शाळांना जोडून असलेली उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये वगळून ) उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग / तुकड्या यांचे ऑनलाईन प्रणालीद्वारे मुल्यांकन करणेबाबत सन २०१४-१५. .  
27/10/2014 डी.टी.एड प्रथम वर्ष २०१४-१५ बिगर अल्पसंख्यांक / अल्पसंख्यांक व्यवस्थापन कोटा प्रवेश मान्यतेबाबत..  
25/09/2014 राज्यातील कायम विनाअनुदानित परवानगी दिलेल्या (इंग्रजी माध्य़माच्या शाळांना जोडून अस्लेल्या उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये वगळून ) उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग / तुकड्या यांचे ऑनलाईन पणालीद्वारे मुल्यांकन करणेबाबत सन २०१४-१५.  
24/09/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१४-१५  
17/09/2014 राज्यस्तरीय इन्स्पायर अ‍ॅवर्ड विज्ञान प्रदर्शनाबाबत....  
15/09/2014 राज्य सरकारची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व केंद्र सरकारची संस्कृत शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करणेबाबत...  
09/09/2014 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समावेत शै. वर्ष २०१४-२०१५ मधील प्रथम सहविचार सभा...रद्द बदल पहाणे  
07/09/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता शिबीराचे आयोजनाबाबत..रद्द बदल पहाणे.  
30/08/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता शिबीराचे आयोजनाबाबत..बदल पहाणे.  
30/08/2014 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समावेत शै. वर्ष २०१४-२०१५ मधील प्रथम सहविचार सभा...बदल पहाणे  
27/08/2014 लिपिक सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण सन २०१४-१५ साठी आपल्या विभागातील वर्ग-३ मधील कर्मचार्‍यांची नावे सादर करणेबाबत...  
27/08/2014 ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वर्ग व तुकड्या यांचे मुल्यांकन करणेबाबत २०१४-२०१५ .  
22/08/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता शिबीराचे आयोजनाबाबत..बदल पहाणे.  
22/08/2014 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समावेत शै. वर्ष २०१४-२०१५ मधील प्रथम सहविचार सभा...बदल पहाणे  
17/08/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता शिबीराचे आयोजनाबाबत...  
17/08/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता शिबीराचे आयोजनाबाबत..(वेळापत्रक )  
17/08/2014 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समावेत शै. वर्ष २०१४-२०१५ मधील प्रथम सहविचार सभा.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश ATKT VACANT SEATS LIST.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश ARTS ENG VACANT SEATS LIST.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश ARTS MAR VACANT SEATS LIST.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश COMMERCE ENG VACANT SEATS LIST.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश COMMERCE MAR VACANT SEATS LIST.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश SCIENCE ENG VACANT SEATS LIST.  
04/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश समुपदेशन प्रवेश फेरीमध्ये प्रवेशाची स्लीप मिळालेल्या विद्यार्थांना प्रवेश देणेबाबत..  
28/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक  
23/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश  
21/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश  
12/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश  
12/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक  
12/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक समुपदेशन केंद्र कार्यवाहीबाबत...  
12/07/2014 11 th Standard On-Line Admission Process 2014-15  
05/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक  
04/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक  
03/07/2014 भारतीय रिझर्व बॅंक मंजूषा २०१४ सहभाग  
27/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेशाबाबतची कार्यपध्दती.  
27/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश तक्रारींचे निवारण. ....  
25/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक सर्व झोन प्रमुख झोन सहाय्यक व पर्यवेक्षीय अधिकारी.. ....  
25/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक.... ....  
23/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक.... ....  
21/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश रविवार दी. २२-०६-२०१४ रोजी सर्व शाळा / कॉलेज चालू ठेवण्याबाबत.....  
21/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश तक्रार निवारणाबाबत....  
19/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी निवेदन व वेळापत्रक.  
19/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश शाळा सोडल्याच्या दाखल्याबाबत..  
17/06/2014 परिवहन समिती स्थापन करणे व संकेतस्थळावर माहिती अपलोड करण्याबाबत....  
17/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ इन-हाऊस व अल्पसंख्यांक प्रवेशा बाबत....  
17/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश पुस्तिका वितरणाबाबत.....  
12/06/2014 झोननिहाय प्राचार्यांच्या घ्यावयाच्या बैठकांचे वेळापत्रक इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५...  
12/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ मार्गदर्शक सूचना....  
12/06/2014 इ. ११वी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान कनिष्ठ महाविद्यालयांनी जी कामे करावयाची त्या सूचना......  
11/06/2014 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१४-१५ समिती बैठक.....  
10/06/2014 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सअन २०१४-१५ सहविचार सभा.....  
06/06/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१४-१५ प्रसिद्‍धी निवेदन . (..माहाराष्ट्र राज्य बोर्डाव्यतिरिक्त इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी..).  
30/05/2014 FYJC Online Admission 2014-15 Instructions for Head-Masters / Principals (OTHER THAN MAHARASHTRA STATE BOARD ).  
26/05/2014 > इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश सन २०१४-१५ मधील कला प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याबाब्त व आरक्षणाबाबत.  
26/05/2014 इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश सन २०१४-१५ मधील कला प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याबाब्त व आरक्षणाबाबत..(GR) .  
26/05/2014 इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश सन २०१४-१५ मधील कला प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याबाब्त व आरक्षणाबाबत.(विद्य्यार्थी यादी )  
23/05/2014 इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश सन २०१४-१५ मुख्याध्यापकांसाठी सूचना पत्र . .  
10/05/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मध्‍ये इयत्ता १२ वी प्रवेशासाठी अंमलात आणावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत.....  
05/05/2014 इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणे बाबत....  
05/05/2014 > पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समवेत १३-१४ मधील दुसरी सहविचार सभा...  
03/05/2014 राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व भारत सरकारची संस्कृत शिष्यवृत्ती तरतूद वाटप सन २०१३-२०१४  
29/04/2014 इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीया सन २०१४-१५ प्रशिक्षण वर्ग वेळापत्रक दुसरा टप्पा.... .  
22/04/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१४-१५ झोननिहाय घ्यावयाच्या बैठकांचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे .  
21/04/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१४-१५ .  
09/04/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१४-१५ प्रसिध्दपत्रक .  
27/03/2014 झोननिहाय घ्यावयाच्या बैठकांचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे...  
27/03/2014 इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करण्याबाबत (झोनवाईज बैठक)  
23/03/2014 झोन वाईज बैठकाबाबतचे नियोजन......  
23/03/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४ मध्य़े ११ वी प्रवेश ऑनलाईन होणार आहेत हे अपणास ज्ञात आहेच या बाबत विद्यार्थी व पालक यांच्यात जाणीव-जागृती होण्यासाठी खालीलप्रमाणॆ सूचना देण्यात येत आहेत......  
19/03/2014 सन २०१४-१५ मधिल इयत्ता ११ वी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान जी कामे करावयाची आहेत त्या बाबतच्या सूचना..  
25/02/2014 सन २०१४-१५ मधिल इयत्ता ११ वी वर्गातील प्रवेश ऑनलाईन पध्‍दतीने करण्याबाबत....सर्व प्राचार्य.  
25/02/2014 सन २०१४-१५ मधिल इयत्ता ११ वी वर्गातील प्रवेश ऑनलाईन पध्‍दतीने करण्याबाबत....सर्व मुख्याध्यापक  
25/02/2014 सन २०१३-१४ चे योजनेतर योजनांतर्गत ( बिगर आदिवासी ) आदिवासी उपयोजनांतरर्गत इत्यादी योजनांचे आंतिम सुधारित.  
13/02/2014 वित्तीय साक्षरता अभियान बाबत...  
12/02/2014 माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये मागविलेल्या माहिती बाबत... .  
10/02/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेशासंदर्भात कॉलेजची प्रवेश क्षमता व इतर माहितीची नोंदणी करण्याबाबत..... .  
09/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत...सर्व मुख्याध्यापक .  
08/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत... .  
01/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत... .  
01/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत..सहविचार सभा .  
01/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत.मुख्याध्यापकांची सहविचार सभा .  
30/01/2014 सन २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षापासुन इयत्ता ११ वी वर्गातील प्रवेश ऑनलाईन पध्दतीने करणेबाबत बंद पडलेल्या शाखा, माध्यम व विषयांबाबत..... .  
29/01/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत... .  
22/01/2014 इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत.. .  
22/01/2014 खाजगी मान्यताप्रप्त अनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्याता मिळणेबाबत.. .  
18/01/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत.. .  
18/01/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत.. .  
18/01/2014 अध्यापक विद्यालयाचे सन २०१३-१४ चे संच मान्यता प्रस्तावाबाबत व वेळापत्रक व फॉर्म. .  
17/01/2014 विद्यार्थी वैयक्तिक लाभाच्या शिष्यवृत्ती योजना व शालार्थ योजनेचा आढाव्याबाबत..... .  
16/01/2014 विद्यार्थी वैयक्तिक लाभाच्या शिष्यवृत्ती योजना व शालार्थ योजनेचा आढाव्याबाबत... .  
23/12/2013 खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता मिळणेबाबत २००७-८ ते २०१०-२०११ .  
19/12/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ अथवा त्या पूर्वी कनिष्ठ महाविद्यालयात नियुक्त केलेले शिक्षक / शिक्षक सेवक शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्तीस मान्यता मिळणेबाबत... .  
17/12/2013 अतिरिक्त शिक्षक समावेशन .  
06/12/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्याता.. .  
02/12/2013 अतिरिक्त शिक्षक समावेशन .  
22/11/2013 दिनांक ३ जानेवारी २०१४ किशोरी हितगुज मेळावा संयोजनाबाबत.... .  
16/11/2013 सन १०१३-१४ मध्ये इ.११ वी च्या प्रवेशासाठी प्रतिक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रसिध्दी पत्रक.. .  
23/10/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता...  
22/10/2013 दि०३-०१-२०१४ बालिका दिनाच्या निमित्ताने कार्यक्रम अयोजित करण्याबाबत..  
17/10/2013 सरावपाठ्शाळेतील विद्यार्थी पटसंख्या उपस्थितीची माहिती पाठविणेबाबत  
17/10/2013 इ ११ वी प्रवेश प्रक्रिया सन २०१३-१४ चा अहवाल सादर करणेबाबत  
27/09/2013 शहरी व मोठ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळांसाठीचा बृहतआराखडा तयार करणे बाबत..पत्र  
27/09/2013 शहरी व मोठ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळांसाठीचा बृहतआराखडा तयार करणे बाबत..ठिकाण यादी.  
22/09/2013 दिनांक ०३.०१.२०१४ बालिका दिनाच्या निमित्ताने कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत...  
08/09/2013 कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या जातीत /नावात / आडनावात / वडिलांच्या नावात बदल करणेबाबत सूचना...  
06/09/2013 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समवेत सहविचार सभा शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४  
29/08/2013 डि.टी.एड ७० टक्के विभागस्तरीय प्रवेश फेरीचे वेळापत्रक..  
28/08/2013 RBI All India Inter schoolFinancial Quiz  
27/08/2013 पुणे येथील उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्‍ठ महाविद्यालयामधील इ.११ वी च्या जागा प्रवेश क्षमतेपेक्षा १० % वाढविण्या बाबत...  
25/08/2013 ११ वी केंद्रिय प्रवेश प्रक्रिया सन २०१३-२०१४  
25/08/2013 ११वी प्रवेश २०१३-१४ विद्यार्थी यादी  
25/08/2013 ११वी प्रवेश २०१३-१४ विद्यार्थीनींची यादी.  
22/08/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-२०१४ संच मान्यता शिबिराचे वेळापत्रक.  
22/08/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-२०१४ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयाची संच मान्यतेची माहिती वेबसाईटर ऑनलाईन भरण्याकरिता नियुक्त तज्ञ व्यक्तींची माहिती.  
22/08/2013 महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांस संच मान्यते बाबत २०१३-१४  
22/08/2013 ११वी प्रवेश २०१३-१४ विद्यार्थीनींची यादी.  
14/08/2013 केंद्रिय माहितीचा आधिकार अधिनियम २००५ श्री. विजय अशोक कुचेकर यांचा दी. ०७-०८-२०१३ चा अर्ज..  
14/08/2013 शासकीय / अशासकीय अनुदानित अध्यापक विद्यालयातिल तसेच सरावपाठशाळेतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर पदांचा तपशिल.  
29/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ समिती पुणे प्रसिध्‍दी निवेदन..  
27/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ प्रक्रीया २०१३-२१४ वेबसाईट रोजच्या रोज पाहणे बाबत..  
25/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ A.T.K.T. 11th Standard Admission 2013-2014 Final Merit List for All Category Candidates  
22/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ इयत्ता ११वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ रिक्त जागांचा तपशील.. ( प्राचार्य / प्राचार्या करीता )  
22/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ (A.T.K.T. ) ए.टी.के.टी प्रवेश अर्ज प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात प्रवेशाचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे.  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for SCIENCE ENGLISH MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for ARTS ENGLISH MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for ARTS MARATHI MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE ENGLISH MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE MARATHI MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ List of Students Who Coud not be Admitted in First Round and have been Admitted in Waiting List 1 Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for SCIENCE ENGLISH MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ List of Students Who Coud not be Admitted in First Round and have been Admitted in Waiting List 1 Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE ENGLISH MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ List of Students Who Coud not be Admitted in First Round and have been Admitted in Waiting List 1 Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE MARATHI MEDIUM  
17/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ मान्य प्रवेश यादी दिनांक १७-०७-२०१३  
17/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ पहिली प्रतिक्षा यादीबाबत..  
16/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ बाबत.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Science English MEDIUM ALHPA (NAME)  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR SCIENCE ENGLISH MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students SCIENCE ENGLISH MEDIUM.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Arts English MEDIUM ALHPA (NAME)  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Arts English MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Arts English MEDIUM.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Arts Marathi MEDIUM ALHPA (NAME)  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Arts Marathi MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Arts Marathi MEDIUM.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Commerce English MEDIUM ALHPA (NAME)  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Commerce English MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Commerce English MEDIUM.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Commerce Marathi MEDIUM ALHPA (NAME)  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Commerce Marathi MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Commerce Marathi MEDIUM.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Science English MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Arts English MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Arts Marathi MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Commerce English MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Commerce Marathi MEDIUM  
13/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेशाबाबतची कार्यपध्दती.....  
11/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१२ दिनांक १५/०७/२०१३ रोजी प्राचार्य सहविचार सभा...  
09/07/2013 Centralised Admission Process for Pune City Science English 11th Standard Admission 2013-2014 Checklist for All Category Candidates Candidates ALHPA (NAME)  
07/07/2013 Centralised Admission Process for Pune City Science English 11th Standard Admission 2013-2014 Checklist for All Category Candidates  
05/07/2013 Centralised Admission Process for Pune City Commerce English 11th Standard Admission 2013-2014 Checklist for All Category Candidates  
03/07/2013 Centralised Admission Process for Pune City Commerce Marathi 11th Standard Admission 2013-2014 Checklist for All Category Candidates  
30/06/2013 Centralised Admission Process for Pune City Arts Marathi 11th Standard Admission 2013-2014 Checklist for All Category Candidates  
26/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश समिती पुणे सन २०१३-२०१४ Checklist Timetable ( चेकलिस्ट वेळापत्रक )  
15/06/2013 अनुदानित अध्यापक विद्यालयांची व सराव पाठशाळांची माहिती पाठवणे बाबत..  
14/06/2013 CBSE BOARD UNDERTAKING  
14/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रिय प्रवेश समिती ,पुणे .प्रवेश अर्ज विक्री अहवाल  
13/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रिय प्रवेश समिती ,पुणे .प्रवेश अर्ज विक्री अहवाल  
12/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रिय प्रवेश समिती ,पुणे .प्रवेश अर्ज विक्री अहवाल  
12/06/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये इयत्ता १२ वी प्रवेशासाठी अंमलात आणावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत  
12/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश समिति पुणे .सन २०१३-१४ वेळापत्रक  
06/006/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेशाबाब्त प्राचार्य बैठक  
06/006/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ मार्गदर्शक सूचना.  
06/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ कनिष्‍ठ महाविद्यालय माहिती प्रत.  
31/05/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश अर्जातील माहिती अद्ययावत करणेबाबत.  
22/05/2013 अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१२-१३ चे वैयक्तिक मान्यता व संच मान्यता प्रस्तावा बाबत..  
04/05/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश अर्जातील माहिती अद्ययावत करणेबाबत.  
30/04/2013 अध्यापक विद्यालयांचे सन १२-१३ चे वैयक्तिक मान्यता व संच मान्यता प्रस्तावा बाबत.......  
29/04/2013 रिक्त पदे बैठकबाबत........  
23/04/2013 शिक्षक निश्‍चिती विद्यार्थी पटसंखेनुसार करणेबाबत........  
21/03/2013 अध्यापक विद्यालयांचे सन १२-१३ चे वैयक्‍तिक मान्यता प्रस्तावा बाबत.  
10/03/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रिय प्रवेश सन २०१३-२०१४ प्रवेश अर्जातील माहिती अद्ययावत करणेबाबत.  
08/03/2013 उच्च माध्यमिक परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०१३ उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाबाबत  
03/03/2013 सन २०१२-१३ साठी अध्यापक विद्यालयांमध्ये कार्यरत कर्मचार्यांच्या पद निर्धारण व मान्यते बाबत  
01/03/2013 नागरी सनद सन २०१३  
22/02/2013 STAFF PROFILE सन २०१२-१३  
24/01/2013 अकरामाही अंदाजपत्रक सन २०१२-१३  
17/01/2013 विभागीय शिक्षण उपसंचालक पुणे विभाग या कार्यालयाची रिक्त पदे भरती प्रक्रिया २०१२ - निवड यादी  
24/12/2012 अध्यापक विद्यालयाचे प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य / संच मान्यता सन १२-१३ प्रस्तावा बाबत  
23/11/2012 8 Monthly Budget 2012-13  
18/11/2012 डी.टी.एड. प्रथम व व्दितीय वर्षातील विद्यार्थांच्या समायोजना बाबत....  
16/11/2012 प्रभारी प्राचार्य मान्यता प्रस्तावातील त्रुटी बाबत...  
29/10/2012 अध्यापक विद्यालयाचे सेवक संच मान्यता सन १२-१३ शिबीराबाबत.....  
06/10/2012 शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचारयांच्या नियुक्तीस, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती व अनुषंगिक बाबी संदर्भात मार्गदर्शक सूचना ........  
26/09/2012 अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थींना शिष्यावॄती माँट्रीकपूर्व योजना २०१२-१३.  
04/09/2012 पेन्शन विवरण पत्र  
10/08/2012 डी.टी.एड. प्रथम वर्ष प्रवेश सन २०१२-१३
 
07/08/2012 संच मान्यता २०१२-१३
 
07/08/2012 संच मान्यता २०१२-१३ केंद्र  
07/08/2012 संच मान्यता २०१२-१३ नियोजन
 
07/08/2012 संच मान्यता २०१२-१३ प्राचार्य पत्र  
24/07/2012 सन २०१२-१३ मधील जमा / खर्चाचे चारमाही सुधारीत अंदाजपत्रक  
21/07/2012 सन २०११-१२ मधील अध्यापक विद्यालयातील शासकीय कोट्यातील प्रवेश मान्यतेबाबत....  
17/07/2012 स्टाफ प्रोफाईल सन २०११-१२ चे अंतिम शिबीराबाबत बत...  
13/07/2012 स्टाफ प्रोफाईल सन २०११-१२ बाबत...  
23/06/2012 स्टाफ प्रोफाईल सन २०११-१२ बाबत --- द्वितीय शिबीर...  
18/06/2012 डी.टी.एड.प्रथम वर्ष प्रवेश २०१२-१३ केंद्रिय प्रवेश प्रक्रियेतून विदयार्थी पुरविणेबाबत....  
13/06/2012 सन ११-१२ चे स्‍टाफ प्रोफाईल तपासणी बाबत...  
13/06/2012 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१२-१३ प्राचार्य बैठक..  
13/06/2012 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश समिती, पुणे २०१२-१३ मुख्य समन्वय केंद्र- फर्ग्युसन महाविद्यालय पुणे....  
30/05/2012 मुल्यंकन २०१२  
25/05/2012 ३०/०९/२०११ चे पटसंख्येवर अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समावेशनाबाबत.  
24/05/2012 खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानीत उच्‍च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता मिळणेबाबत.शैक्षणिक वर्ष २०११-२०१२.  
24/05/2012 खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानीत उच्‍च माध्यमिक शाळांतील उच्‍च माध्यमिक शिक्षकांच्या वाढीव पदांच्या मान्यतेबाबत.  
06/05/2012 Outstanding Utilization Certificates Sample‐ GIA  
06/05/2012 Outstanding Utilization Certificates ‐ GIA  
30/04/2012 अध्यापक विद्यालयांसाठी परिपत्रक-अंतिम शिबीर....
 
30/04/2012 स्टाफ प्रोफाईल सन २०११-१२ बाबत.....  
04/04/2012 सन २०११-२०१२ खर्चाचा अहवाल सादर करणेबाबत योजनेतर व योजनांतर्गत योजना......  
02/04/2012 अभ्यापक विद्यालयाचे सन ११-१२ वैयक्तिक मान्यता शिबीराबाबत....  
30/03/2012 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१२-२०१३ बाबत  
29/03/2012 शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये आयोजित होणार्‍या राष्ट्रीय स्तरावरील सामायीक प्रवेश परीक्षेबाबत विशेष सभा बोलविण्याबाबत.  
23/03/2012 निकाल सूचना :. गट क व गट ड संवर्गातील रिक्त पदे भरती प्रक्रिया निकाल.......  
03/03/2012 २०११-२०१२ अथवा त्या वर्षा पूर्वी कनिष्ट महावेद्यालयात नियुक्त केलेले शिक्षक /शिक्षक सेवक शिक्षकेतर कर्मचारी नेयुक्तीस मान्यता मिळणे बाबत........  
04/02/2012 अध्यापक विद्यालयाचे सन ११-१२ वैयक्तिक मान्यता शिबीराबाबत..  
24/01/2012 अध्यापक विद्यालयात नियमित नियुक्त केलेले प्राचार्य मान्यते बाबत / सेवकसंच / प्रभारी प्राचार्य मान्यता सन २०११-१२ चे अंतिम शिबीराबाबत.  
09/01/2012 राष्ट्रीय मतदार दिवस निमित्ताने वक्तॄत्व स्पर्धा घेणेबाबत.  
27/12/2011 अध्यापक विदयालयातील प्राचार्य मान्यता , सेवक संच मान्यता / प्रभारी प्राचार्य मान्यता सन २०११-१२ चे शिबीराबाबत.....  
01/12/2011 ३०.९.२०११ चे पटसंख्येवर अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समावेशनाबाबत.  
30/11/2011 शिक्षक /शिक्षण सेवक नेमणुक मान्यता शै.वर्ष....२०११-१२  
29/11/2011 ५ वा स्‍काऊट गाईड राज्‍य मेळावा निधी संकलनाबाबत.  
29/11/2011 अध्‍यापक विद्यालयात नियमित नियुक्त केलेले प्राचार्य मान्‍यते बाबत / सेवकसंच/प्रभारी प्राचार्य मान्‍यता सन २०११-१२ शिबीराबाबत..  
26/11/2011 8 Mahi Budget  
05/11/2011 प्रस्ताव सादर करणे संदर्भातील सूचना परिपत्रक  
07/10/2011 पत्रद्वारा अध्यापक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम ( डी.टी.एड.) प्रवेशपात्र यादी सन २०१०-२०११ - पात्र झालेले उमेदवार - अहमदनगर विभाग  
07/10/2011 पत्रद्वारा अध्यापक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम ( डी.टी.एड.) प्रवेशपात्र यादी सन २०१०-२०११ - अपात्र झालेले उमेदवार - अहमदनगर विभाग
 
07/10/2011 पत्रद्वारा अध्यापक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम ( डी.टी.एड.) प्रवेशपात्र यादी सन २०१०-२०११ - पुणे विभाग  
07/10/2011 महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे-३० पत्रद्वारे प्रवेश प्रक्रिया त्रुटी काढून अपात्र झालेले उमेदवार. सन:२०१०-२०११ ( सोलापूर : अपात्र झालेले उमेदवार. )  
07/10/2011 महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे-३० पत्रद्वारे प्रवेश प्रक्रिया त्रुटी काढून पात्र झालेले उमेदवार. सन:२०१०-२०११ ( सोलापूर : पात्र झालेले उमेदवार. )  
07/10/2011 महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे-३० पत्रद्वारे प्रवेश प्रक्रिया त्रुटी काढून अपात्र झालेले उमेदवार. सन:२०१०-२०११  
30/09/2011 अध्यापक विदयालयातील प्राचार्य / अध्यापकाचार्यासाठी वरिष्ट वेतनश्रेणीसाठी सेवांत्रर्गत प्रशिक्षण.  
29/09/2011 व्यवस्थापन कोट्यातील डी.टी.एड.प्रवेश सन २०११-१२ च्या मान्यतेबाबत...  
27/09/2011 अध्यापक विद्यालयात नियमित प्राचार्य नियुक्ती करणे बाबत...  
30/08/2011 मागासवर्गीयाचा अनुशेष भरणे व बिंदुनामावली अद्यायावत ठेवणे या बाबतची माहिती पाठविण्या बाबत...  
14/08/2011 संच मान्यता २०११ -१२ आधिक माहिती  
14/08/2011 संच मान्यता वेळापत्रक २०११ -१२  
05/08/2011 सी.बी.एस.ई. मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांतील विद्यार्थाच्या इ.११ वी प्रवेशाबाबत....  
03/08/2011 A.T.K.T प्रवेश प्रक्रिया आणि प्रवेशाचे वेळापत्रक
 
03/08/2011 A.T.K.T XIth Standard Admission 2011-2012 Final Merit List  
03/08/2011 Rejected ATKT Student List.
 
01/08/2011 PreMerit List Of ATKT  
30/07/2011 ATKT निवेदन  
28/07/2011 CBSE School Exam Appeared Students Rejected From std 11th Centralized Admission Procedure  
25/07/2011 ११ वी प्रवेश यादी (11th Std Admission List)
 
20/07/2011 सन १०-११ चे प्रपत्र क वैयक्तीक मान्यता व स्टाफ़ प्रो फ़ाईलचे नियोजित शिबीराबाबत .. अंतिंम शिबीर....  
16/07/2011 बजेट २०११-१२ आणि अंदाजपत्रक १२-१३  
15/07/2011 सी.बी.एस.ई. मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांतील विद्यार्थींच्या ११ वी प्रवेशाबाबत..  
14/07/2011 ११ वी बाय फ़ोकल यादी..  
12/07/2011 सन १०-११ चे प्रपत्र क वैयक्तीक मान्यता व स्टाफ़ प्रो फ़ाईलचे नियोजित शिबीराबाबत .. अंतिंम शिबीर....  
12/07/2011 २०११-१२, ११ वी बाय फ़ोकल टाईम टेबल  
12/07/2011 ११ वी बाय फ़ोकल यादी..  
12/07/2011 सी.बी.एस.ई. ११ वी प्रवेशाबाबत...  
30/06/2011 अध्यापक विदयालयातील प्राचार्य / अध्यापकाचार्यसाठी वरिष्ट वेतनश्रेणीसाठी सेवातर्गत प्रशिक्षण  
30/06/2011 स्विकृती केंद्रावर प्राप्त (स्विकृत) अर्जांची निहाय माहिती दि.३०/०६/२०११  
30/06/2011 विक्री केंद्रावर विक्री केलेल्या अर्जांची माहिती दि.३०/०६/२०११  
30/06/2011 सन २०११-१२ इयत्ता ११ वी प्रवेश  
28/06/2011 अध्यापक विदयालयातील प्राचार्य / अध्यापकाचार्यसाठी वरिष्ट वेतनश्रेणीसाठी सेवातर्गत प्रशिक्षण  
24/06/2011 सन २०११-१२ इयत्ता ११ वी प्रवेश
 
24/06/2011 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश पध्दती सन २०११-१२ प्रसिध्दीपत्रक  
21/06/2011 अध्यापक विदयालयातील प्राचार्य व शिक्षकांना वरीष्टश्रेणी / निवडश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षणासाठी नांवे पाठविणे बाबत....  
13/06/2011 वैयक्तीक मान्यता प्रपत्र क शिबीराबाबत व स्टाफ़ प्रोफ़ाईल बाबत...  
10/06/2011 सन १०-११ चे स्टाफ़ प्रो फ़ाईल बाबत...
 
30/05/2011 प्रपत्र क - वैयक्तीक मान्यते बाबत ... १०-११  
20/05/2011 खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांचे वाढीव पदांना मान्यता मिळ्णेबाबत सन २००८-२००९,२००९-२०१०  
13/05/2011 सन २०१०-११ चे स्टाफ़ प्रोफ़ाईलचे नियोजित शिबीरा बाबत.....  
13/05/2011 प्रपत्र - क पूर्ण झालेल्या आज दि. ११.०५.२०११ रोजी अध्यापक विद्यालयांच्या सांकेतांक क्रमांकाची यादी...  
04/05/2011 पुणे व विविध शहरांमध्ये संघटनामार्फ़त शाळा व्यवस्थापनाबाबत तक्रारी प्राप्त झालेल्या असून त्या पुढील प्रमाणे....  
25/04/2011 इ. ११ वी. केंद्रीय प्रवेश शॆ. वर्ष २०११-१२ प्रवेश अर्जातील आपल्या महाविद्यालयाच्या सुधारित माहितीबाबत.  
13/04/2011 प्रपत्र क मान्यते बाबत.... चे अंतिम शिबीर........  
13/04/2011 प्रपत्र क मान्यते बाबत..  
13/04/2011 २०१०-११ चा अंतीम खर्चाचा अहवाल सादर करणेबाबत योजनेतर / योजनातंर्गत योजना सेवाशिर्षे व मागणी क्रमांक ई-३
 
09/04/2011 खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता मिळ्णेबाबत....२०१०-११...  
24/03/2011 पुनर्चित अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने उच्च माध्यमिक (११ वी व १२ वी) अभ्यासक्रमातील गाणित व संख्याशास्त्र या विषयामध्ये २० गुणांचे प्रात्य‌क्षिक सामाविष्ट करणेबाबत.  
24/03/2011 अध्यापक विद्यालयांच्या सन २०१०-२०११ मधील स्टाफ़ प्रोफ़ाइल बाबत.....  
09/03/2011 अहमदनगर,सोलापूर जिल्हा अध्यापक विद्यालय, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी वैयक्तीक मान्यता शिबीराबाबत.  
01/03/2011 २०१०-२०११ अथवा त्यापूर्वी कनिष्ट महाविद्यालयात नियुक्त केलेले शिक्षक /शिक्षण सेवक शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्तीस मान्यता मिळ्णेबाबत....
 
01/03/2011 महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत कार्यरत असणा-या व सेवेतून निवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मच्यांना प्रवास भत्ता देयक मंजूर करण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत स्वाधिकारे चौकशी....  
28/02/2011 विनाअनुदानित अध्यापक विद्यालयातील शासकीय कोट्यातील रिक्त जागा भरणेबाबत....  
17/02/2011 प्रपत्र क - वैयक्तीक मान्यते बाबत ... १०-११  
08/02/2011 राज्यस्तरीय ऑनलाइन पे युनिट प्रशिक्षण - नविन अंशदायी निवृतीवेतन योजना अंमलबजावणी व मार्गदर्शन ... १२ ते १४ फ़ेब्रुवारी २०११...  
05/02/2011 अकरामाही सुधारीत अंदाजपत्रक सन २०१०-११  
21/01/2011 अल्पसंख्यांक व बिगर अल्पसंख्यांक संस्थांच्या अध्यापक विद्यालयांना शासनामार्फ़त व व्यस्थापन कोट्यातील विदयार्थी भरणेबाबत मुदतवाढ देणेबाबत....  
21/01/2011 रोव्हर / रेंजर पथक नोंदणी करणेबाबत....
 
06/01/2011 उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या निवड श्रेणी सेवांत्रर्गत प्रशिक्षणाबाबत....  
03/01/2011 अल्पसंख्यांक व बिगर अल्पसंख्यांक विद्यार्थि भरणेबाबतची मुदतवाढ देणेबाबत...  
03/01/2011 संच मान्यता २०१०-११ प्रपत्र अ व प्रपत्र ब सादर करावयाचे वेळापत्रक ....  
31/12/2010 वैयक्तीक संच मान्यता २०१०-११ बाबत....  
30/12/2010 कायम वैयक्तीक मान्यते बाबत.... / प्रपत्र अ व प्रपत्र ब मान्यते बाबत....
 
21/12/2010 महाविद्यालय दाखले वाटप कार्यक्रम नियोजनाबाबत......  
21/12/2010 २०१०-११ शिक्षक मान्यता शिबीरात दिलेल्या शिक्षक/शिक्षण सेवक नेमणूक मान्यतेचा तपशील....  
21/12/2010 अल्पसंख्याक/बिगर अल्पसंख्याक डी.टी.एड व्यवस्थापन कोटा प्रथम वर्ष २०१०-११ मधील प्रवेशास मुदतवाढ देणेबाबत.....  
09/12/2010 इ. १२ वीच्या वर्गात शिकणा‍र्‍या विद्यार्थीना रहिवाशी दाखले व जातीचे दाखले मिळ्ण्याबाबत.  
08/12/2010 अध्यापक महाविद्यालयांतील प्राचार्य मान्यते बाबत....  
08/12/2010 संच मान्यता सन १०-११ बाबत...  
29/11/2010 शिक्षक/शिक्षण सेवक नेमणूक मान्यता क. म. वि. ..२०१०-११  
24/11/2010 अध्यापक विद्यालयांचे संच मान्यता सन व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कायम मान्यते बाबत २०१०-११ चे शिबीराचे वेळापत्रक बाबत  
24/11/2010 अध्यापक विद्यालयांची ऑनलाइन संच मान्यता सन २०१०-११ व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मान्यते बाबत  
24/11/2010 अध्यापक विद्यालयांने सादर करावयाची माहिती  
24/11/2010 व्यवस्थापन कोट्यातील डी.टी.एड प्रवेश सन २०१०-११ च्या मान्यते बाबत  
23/11/2010 शिक्षण संचालनालयाच्या वित्तीय नियंत्रणा खालील राज्य व स्थानिक क्षॆत्रातील सर्व प्रधानशिर्षाचे योजनेत्तर व योजनांतर्गत. खर्चाच्या बाबीवरील सन २०१०-११ चे आठमाही सुधारीत अंदाजपत्रक ( अनुशेष व विना अनुशेषांसह).....  
22/11/2010 आध्यापक विद्यालयांतील प्राचार्या मान्यते बाबत...  
29/10/2010 अध्यापक विद्यालयांतील प्राचार्य मान्यते बाबत...  
25/10/2010 संच मान्यता २०१० वेळापत्रक ...  
25/10/2010 संच मान्यता २०१० परिपत्रक..  
06/10/2010 आध्यापक विद्यालयातील प्राचर्य मान्यते बाबत.. २०१०-११  
30/09/2010 संच मान्यता पत्र  
30/09/2010 संच मान्यता लिस्ट  
30/09/2010 संच मान्यता ऑनलाइन डेटा प्रोग्राम  
30/09/2010 कॉलेज लिस्ट  
13/08/2010 Centralised Admission System for A.T.K.T XIth Standard Admission TimeTable 2010-2011.  
12/08/2010 Centralised Admission System for A.T.K.T Final Merit List for XIth Standard Admission 2010-2011 for All Category Candidates.  
11/08/2010 Centralised Admission System for A.T.K.T XIth Standard Admission 2010-2011 Pre Merit List for All Category Candidates.  
10/08/2010 खर्चमेळाचे काम विहित वेळेत पुर्ण करण्याबाबत सुचना...  
10/08/2010 अधिक्षक, वेतन पथक (माध्य.), अधिक्षक(सा.रा.से.)माध्यमिक व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी व शिक्षण उपनिरीक्षक यांची संयुक्त सभा दिनांक १७-८-२०१० व विषयपत्रिका  
10/08/2010 अधिक्षक, वेतन पथक (माध्य.), अधिक्षक(सा.रा.से.)माध्यमिक व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी व शिक्षण उपनिरीक्षक यांची संयुक्त सभा दिनांक १७-८-२०१०  
05/08/2010 Click here for 11 Final Admission List  
05/08/2010 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन.२०१०-११ रिक्त जागांचा तपशिल.  
05/08/2010 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन.२०१०-११ प्रवेशाबाबतची कार्यपद्धती.  
02/08/2010 INSPIRE PROGRAMME IMPLIMENTATION OF INSPIRE AWARD COMPONENT TIMELY SUBMISSION OF PROPOSALS FOR THE YEAR 2010-2011  
31/07/2010 Swine Flu Related  
24/07/2010 Centralised Admission System for Pune City. Bi-Focal XIth Standard Admission 2010-2011. Final General Merit List for All Category Candidates  
23/07/2010 Centralised Admission System for Pune City. Bi-Focal XIth Standard Admission 2010-2011.Time Table  
22/07/2010 Centralised Admission System for Pune City. Bi-Focal XIth Standard Admission 2010-2011.Pre General Merit List for All Category Candidates