23

1)इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ विशेष फेरी ५ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २१.०९.२०१६

परिपत्रके

दिनांक विषय संबंधित जी आर  
21/09/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी ५ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २१.०९.२०१६  
17/09/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी ५ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक १६.०९.२०१६  
10/09/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी ४ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक०९.०९.२०१६  
08/09/2016 ११ वी मराठी युवकभारती या पुनर्चित भाषा विषयाच्या पाठ्यपुस्तकाच्या विभागीय मंडळाने आयोजीत करावयाच्या प्रशिक्षणाबाबत.  
02/09/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी ४ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २.०९.२०१६  
26/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी ३ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २६.०८.२०१६  
22/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी २ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २०.०८.२०१६  
16/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत प्राचार्य सर्व कनिष्ठ महाविद्यालये पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिअका क्षेत्र.  
13/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ विशेष फेरी १ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक १२.०८.२०१६  
06/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ ५ ब फेरीचे प्रसिध्दी निवेदन.  
04/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ ५ अ फेरीचे प्रसिध्दी निवेदन.  
01/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
30/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
30/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ पुण्यात पाचवी फेरी व विशेष फेरी एकत्र घ्या - मा.शिक्षमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा आदेश.  
28/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माहिती पुस्तिका परत करणेबाबत.  
26/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ २६.०७.२०१६ बैठक निर्णयानुसार प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थांना जादा तासिका घेऊन अभ्यासक्रम पूर्ण करणेबाबत.  
22/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ जाहीर प्रकटन पत्रक  
20/07/2016 > इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी पत्रक  
18/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन ... चौथी यादी बाबत.......... .कला,विज्ञान,वाणिज्य या शाखेत प्रवेश दिले आहेत.शाखा/माध्यम निहाय कॉलेज संख्या व एकूण प्रवेश क्षमता खालील प्रमाणे आहेत.  
15/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
15/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी पत्रक  
14/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ Cut of Round 3 dt. 13.7.2016  
14/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन ....कला,विज्ञान,वाणिज्य या शाखेत प्रवेश दिले आहेत.शाखा/माध्यम निहाय कॉलेज संख्या व एकूण प्रवेश क्षमता खालील प्रमाणे आहेत.  
12/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ सीबीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देणेबाबत  
08/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन ....दुसरी गुणवत्ता यादी दिनांक ०५-०७-२०१६ रॊजी सायंकाळी ५.०० वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात आलेली आहे त्या बाबत...  
05/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ Cut of Round 2 dt. 05.7.2016  
05/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन ........कला,विज्ञान,वाणिज्य या शाखेत प्रवेश दिले आहेत.शाखा/माध्यम निहाय कॉलेज संख्या व एकूण प्रवेश क्षमता खालील प्रमाणे आहेत.  
01/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेश प्रक्रियेच्या कार्यालयीन वेळेबाबत.  
30/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ महाराष्ट्र राज्याबाहेरील तसेच इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना तात्पुरता (प्रोव्हिजनल) प्रवेश देणेबाबत.  
29/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन---- प्रथम गुणवत्ता यादीनुसार मिळालेल्या मिळालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयात दिनांक ३०.०४.२०१६ सायंकाळी ४ वाजेर्पंत रु ५० भरून आपला प्रवेश निश्‍चित करावा अधिक माहिती साठी येथे बघणे.  
27/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
26/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
21/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान कनिष्ठ महाविद्यालयांनी जी कामे करावयाची आहेत त्याबाबत सूचनांचा अवलंब करणेबाबत.  
20/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ हरकती अथवा त्रुटी बदलाचा अर्ज .  
20/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ कोट्यांतर्गत प्रवेशाबाबत.  
17/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ हरकती अथवा त्रुटी बदलाचा अर्ज .  
16/06/2016 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये इयत्ता १२ वी प्रवेशासाठी अंमलात आणावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत.  
16/06/2016 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये इयत्ता १२ वी प्रवेशासाठी अंमलात आणावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत.  
16/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ कॉलेज प्रोफाईलमधील माहिती तपासणी बाबत.  
14/06/2016 सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शाळा पूर्वतयारी व शाळा प्रवेशोत्स्व साजरा करणेबाबत.  
14/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
10/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ ऑन लाईन पध्दतीने करण्‍या बाबत.  
09/06/2016 इ.१० व इ. १२ वी पुनर्रमुल्यांकनासंदर्भात तक्रार.  
09/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माहिती पुस्तिका वितरणाबाबत  
09/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ साठी कोटा प्रत्यार्पित(SURRENDER) करणे व प्रवेश ऑन्लाईन अपडेट करणे बाबत.  
08/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ पुणे व पिंपरी चिंचवड मनपा क्षेत्राबाहेरील विद्यार्थ्‍यांच्या इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश अर्जातील अ‍ॅप्रुव्हल (Approval) बाबत  
08/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ फी मधील बदला बाबत.  
08/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ व्यवसाय शिक्षण लेव्हल २ इयत्ता १० वी अंतर्गत मल्टी स्किल(Subject code 81), रिटेल(Subject Code 83) व ऑटो (Subject Code 82) पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता ११ वी व १२ वी च्या विषय योजने प्रमाणॆ कला,विज्ञान ,वाणिज्य शाखेच्या ४ वैकल्पिक विषयापैकी एक NSQF अंतर्गत व्यवसाय शिक्षणाचा विषय निवडण्यास परवानगी देणे बबत.  
08/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ व्यवसाय शिक्षण लेव्हल २ घेऊन इयत्ता १० वी उत्तीर्ण विद्यार्थींचे इ ११ वी प्रवेश ऑफलाईन प्रवेश करणेबाबत.  
06/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ वेळापत्रक (Time Table)  
06/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मुख्याध्यापकांसाठी सूचना पत्र.  
06/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ इनहाऊस/अल्पसंख्यांक/व्यवस्थापन कोट्यातील प्रवेशाची पहिली गुणवत्ता यादी जाहिर करणे बाबत.  
03/06/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत  
02/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ नियमाप्रमाणे ऑन लाईन करणे बाबत.  
30/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ 11 Online प्रवेश बाबत.  
27/05/2016 उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ व निवड श्रेणी तज्ञमार्गदर्शक कामकाजाबाबत  
24/05/2016 सन २०१६-१७ ची फी वाढ रद्द करणेबाबत.  
20/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ Lo-In Id and Password बाबत.  
20/05/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षातील अंशकालीन (अर्धवेळ/प्र.घ.ता.) तत्वावरील शिक्षकांचे वैयक्तिक मान्यतेबाबत. शुध्दीपत्रक  
20/05/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षातील अंशकालीन (अर्धवेळ/प्र.घ.ता.) तत्वावरील शिक्षकांचे वैयक्तिक मान्यतेबाबत.  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील अल्पसंख्यांक क.म.वि.व.माध्य.शाळा प्राचार्य व मुख्याध्यापक व तंत्रसहाय्यक यांच्या प्रशिक्षणाबाबत..  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ सर्व प्राचार्य व मुख्याध्यापक,संपर्क शाळा प्रमुख.  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMVMandal_Centre_List 2016.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMVMandal_ Novl- 15 -(As Per 2013 Syllbus ) All Maharashtra.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMVMandal_ April- 15 - SP All Maharashtra.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMVMandal_ April- 15 All Maharashtra.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...resultsheet 1161-1615 center code.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ANGMV Mandal Nov.15 center code 705-1160.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMV Mandal Nov.15 Center code 1-704.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...April - 2014.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...November-2013-SP.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...November-2013.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMVMandal_Centre_List.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...November-2014.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...November-2014-SP.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधी