23

1)नियमित वेतनश्रेणीतील प्रस्तावाबाबत 2)राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते २०१०-११ या वर्षामधील मान्यता दिलेल्या व कार्यरत असलेल्या शिक्षकंच्या वाढीव पदांना वेतनाची रक्कम प्रदान करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 3)शै.वर्ष २०१५-१६ च्या दुसर्‍या सत्रातील सहविचार सभा दिनांक २२.०४.२०१६ रोजी घेण्यात येणार आहे. 4) इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ कनिष्ठ महाविद्यालय नोंदणीबाबत.

परिपत्रके

दिनांक विषय संबंधित जी आर  
28/04/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ ट्रेनिंग बाबत.  
28/04/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत  
28/04/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत  
28/04/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ ट्रेनिंग बाबत  
20/04/2016 नियमित वेतनश्रेणीतील प्रस्तावाबाबत  
20/04/2016 राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते २०१०-११ या वर्षामधील मान्यता दिलेल्या व कार्यरत असलेल्या शिक्षकंच्या वाढीव पदांना वेतनाची रक्कम प्रदान करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.  
20/04/2016 शै.वर्ष २०१५-१६ च्या दुसर्‍या सत्रातील सहविचार सभा दिनांक २२.०४.२०१६ रोजी घेण्यात येणार आहे.  
13/04/2016 फी रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट २०११ य कायद्याची अंमल्बजावणी करणे बाबत.  
12/04/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ कनिष्ठ महाविद्यालय नोंदणीबाबत.(क.म.वि. नॊंदीबाबत.).  
09/04/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ कनिष्ठ महाविद्यालय नोंदणीबाबत..  
29/03/2016 कनिष्ठ महाविद्यालयाचे बिदुनामावली ऑन लाईन तपासणी करून सादर करणेबाबत.. .  
21/03/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मुख्याध्यापक ,विद्यार्थी व पालक यांना सूचना.. .  
21/03/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मुख्याध्यापक ,विद्यार्थी व पालक यांना सूचना.. .  
20/03/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माध्‍यमिक मुख्याध्यापक सभा. .  
10/03/2016 मॉडर्न कॉलेज शिवाजी नगर पुणे या कॉलेजच्या दिलेल्या नियमबाह्य मान्यता रद्द बेकायदेशीर तुकडी रद्द करणॆ.  
10/03/2016 आपली दि. २३.०२.२०१६ रोजीची दै. सकाळ वर्तमानपत्रा मधील शिक्षक नियुक्तीची जाहिरात  
11/02/2016 शालेय विद्यार्थींच्या सहलीबाबत घ्यावयाची दक्षता व त्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक नियमावली.  
03/02/2016 विद्यार्थ्यांना अपघात होतील अशा जोखीम असलेल्या ठिकाणी आणि जिवीतास धोका निर्माण होईल अशा जोखीम असलेल्या ठिकाणी सहली नेण्यास प्रतिबंध करणॆबाबत...  
20/01/2016 राज्यातील खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्‍ये सर्व शिक्षकांच्या रीक्त जागा भरतीपुर्व केंद्रीय निवडपरीक्षा (सीईटी) मार्फत भरणे बाबत....  
20/01/2016 अभिवेदने(तक्रार अर्ज) सादर करणेबाबत ची कार्यवाही....  
15/01/2016 उच्च माध्यमिक विद्यालय / कनिष्ठ महाविद्यालय पथक तपासणी अहवाल.  
13/01/2016 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित व विना अनुदानित उच्चशाळा माध्यमिक महाविद्यालये यांचे पदभरतीला नाहरकत/जाहिरात/शिक्षक मान्यता मिळणेबाबत..  
10/01/2016 Report of verification with U-DISE SARAL Information  
10/01/2016 उच्च माध्यमिक विद्यालय / कनिष्ठ महाविद्यालये यांच्या तपासणी बाबत विहित तपासणी फॉर्म भरून ठेवणे बाबत...  
02/01/2016 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित व विना अनुदानित उच्चशाळा माध्यमिक महाविद्यालये यांचे पदभरतीला नाहरकत/जाहिरात/शिक्षक मान्यता मिळणेबाबत..  
25/12/2015 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित व विना अनुदानित उच्चशाळा माध्यमिक महाविद्यालये यांचे पदभरतीला मान्याता देणे बाबत...  
24/12/2015 संच मान्यता व शिक्षक समायोजना बाबत...  
23/12/2015 संच मन्यता २०१४-१५ नुसार आपल्या महाविद्यालयात अतिरीक्त शिक्षकांची माहिती सादर करणेबाबत...  
23/12/2015 कनिष्ठ महविद्यालाचे बिंदुलामावली ऑन लाईन तपासणी करुन सादर करणे बाबत...  
10/12/2015 विना अनुदानित अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१५-१६ चे संच मन्यतेबाबत.....प्रपत्र-अ  
10/12/2015 विना अनुदानित अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१५-१६ चे संच मन्यतेबाबत...  
10/12/2015 विना अनुदानित अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१५-१६ चे संच मन्यतेबाबत...  
10/12/2015 अनुदानित /विना अनुदानित अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१५-१६ चे संच शिबीर वेळापत्रक बाबत...  
10/12/2015 अध्यापक विद्य्यायांचे सन २५-१६ चे संच मान्यता प्रस्ताबाबत..  
09/12/2015 कॅपीटेशन फी अ‍ॅक्‍ट १९८८ नुसार वर्षातून एकदाच फी वाढविण्याबाबत...  
25/11/2015 कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक/शिक्षण सेवक वैयक्तीक मान्यता शिबीर मुदतवाढी बाबत...  
22/11/2015 कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक/शिक्षण सेवक वैयक्तीक मान्यता शिबीर मुदतवाढी बाबत...  
22/10/2015 कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक/शिक्षण सेवक वैयक्तीक मान्यता शिबीर अयोजनाबाबत.  
19/10/2015 डी.टी.एड प्रथम वर्ष २०१५ -१६ बिगर अल्पसंख्यांक / अल्पसंख्यांक व्यवस्थापन कोटा प्रवेश मान्यतेबाबत...  
05/10/2015 महाविद्द्यालय स्तरावर ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रकीयेची तापासणी पथक नेमन्याबाबत..  
03/10/2015 शैक्षणिक वर्षी २०१४-१५ च्या पटपडताळणी व संच मान्यतेबाबत..  
03/10/2015 इ. ११ वी प्रवेश देणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत...  
03/10/2015 शैक्षणिक वर्षी २०१४-१५ च्या पटपडताळणी व संच मान्यतेबाबत.  
03/10/2015 ११ वी ऑलाईन प्रवेश सन २०१५-१६ ची माहिती सादर करणेबाबत.  
29/09/2015 महाविद्यालयीन स्तरावरील इ. ११ वी चे उर्वरित प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रकनुसार केलेल्या कार्यवाहीबाबत....  
21/09/2015 डी.टी एड. प्रथम वर्ष २०१५-१६ बोदर अल्पसंख्यांक व्यवस्थापन कोठा प्रवेश मान्यते बाबत..  
18/09/2015 इयत्ता ११ वी प्रवेश मुदत वाढ देणेबाबत.. इयत्ता ११ वी प्रवेश सन २०१५-१६ (तक्ता) ..  
15/09/2015 महाविद्यालयीन स्तरावरील इ. ११ वी चे उर्वरित प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रकनुसार केलेल्या कार्यवाहीबाबत....  
14/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेशाबाबत... प्राचार्य / प्राचार्या बाबत..  
11/09/2015 ११ वी प्रवेश मुदत वाढ देणेबाबत..  
11/09/2015 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मधील कनिष्ठ महविद्यालयातील पटपडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता बाबत  
04/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेशाबाबत...  
04/09/2015 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मधील कनिष्ठ महविद्यालयातील पटपडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यतेबाबत...  
04/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ Time table.  
04/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ Updated Vacncy after 6th round 7.28 pm.  
04/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ After 6th round vacancies.  
02/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ महाविद्यालय स्तरावर ऑनलाईन प्रवेश देणेस परवानगी देणेबबत (सर्व प्राचार्य कनिष्ठ महाविद्यालये पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर)  
02/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ ६ व्या फेरीसाठी आपल्या कॉलेजमधील रिक्त जागांचा तपशील अपडेट करणॆबाबत.  
01/09/2015 ५ सप्टेंबर २०१५ शिक्षक दिन कार्यक्रम.  
01/09/2015 INSPIRE AWARD जिल्हास्तरीय प्रदर्शन आयोजनाबाबत.  
22/08/2015 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मधील कनिष्ठ महविद्यालयातील पटपडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता..(शिबीराचे वेळापत्रक २४.०८.२०१५ ते १०.०९.२०१५)  
22/08/2015 इ ११ वी ऑनलाईन समुपदेशन तक्रार निवारण फेरी (सहावी) Science merit list for round 6 FYJC pune.  
22/08/2015 इ ११ वी ऑनलाईन समुपदेशन तक्रार निवारण फेरी (सहावी) Commerece Eng merit list for round 6 FYJC pune.  
22/08/2015 इ ११ वी ऑनलाईन समुपदेशन तक्रार निवारण फेरी (सहावी) Comm Mar merit list for round 6 FYJC pune.  
22/08/2015 इ ११ वी ऑनलाईन समुपदेशन तक्रार निवारण फेरी (सहावी) Arts Mar wise merit list for round 6 FYJC pune.  
22/08/2015 इ ११ वी ऑनलाईन समुपदेशन तक्रार निवारण फेरी (सहावी) Arts Eng merit list for round 6 FYJC pune.  
22/08/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ ६ व्या फेरीसाठी समुपदेशन प्रवेश फेरीचे नियोजन वेळापत्रक दि.२४/०८/२०१५ ते २५/०८/२०१५  
22/08/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ ६ व्या फेरीसाठी आपल्या कॉलेज्मधील सभागृह प्रवेशाचे केंद्र म्हणून उप्लब्ध करून देणेबाबत स.प.महविद्यालय पुणे.  
20/08/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन.  
20/08/2015 मह्त्वाचे.... इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सहावी फेरी बबत..व ६ व्या फेरीपूर्वी ५ व्या फेरीमध्ये दिलेले प्रवेश व रद्द झालेले प्रवेश काही कारणास्तव त्याचवेळी ऑनलाईन अपडेट करणे राहीले असल्यास ते सर्व उपरोक्त नियोजन वेळेत अपडेट करावेत त्यासाठी वेबसाईट दिनांक २१/०८/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० ते २ पर्यंतच खुली करून दिली जाईल याची नोंद घ्यावी.  
20/08/2015 डी.टी.एड प्रथम वर्ष २०१५-१६ बिगर अल्पसंख्यांक / अल्पसंख्यांक व्यवस्थापन कोटा प्रवेश मान्यतेबाबत...  
14/08/2015 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मधील कनिष्ठ महविद्यालयातील पटपडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता..(शिबीराचे वेळापत्रक १५.०८.२०१५ ते १७.०८.२०१५)  
10/08/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सहावी फेरी बबत....  
10/08/2015 बालकांचे लैंगिक अपराधापासून अधिनियम २०१२ यातील तरतूदीची अंमलबजावणी विभागातील प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये करणेबाबत....  
28/07/2015 अनुदानित अध्यापक विद्यालयातील नियमित वेतनश्रेणीत वेतन घेणार्‍या शिक्षक शिक्षकेत्तर पदांचा तपशिल.  
27/07/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन  
27/07/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन रिक्त जागा तपशील ४ थ्या फेरी नंतचा.(FYJC Pune Round 4 )  
27/07/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन FYJC Pune Round 4 Cutoff  
24/07/2015 कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांलरीता बायोमेट्रिक यंत्रणा बसविणेबाबत.. शासन निर्णय २ मे २०१२  
23/07/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन  
06/07/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ अल्पसंख्यांक संस्थांमधील प्रवेशांबाबत...(०६/७/२०१५)  
24/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रवेशाबाबतची कार्यपध्दती बाबत.......  
23/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक ....दिनांक २४/०६/२०१५ .  
20/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रवेश पहिला टप्पा पूर्ण बाबत.....  
15/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ अल्पसंख्यांक संस्थांमधील प्रवेशांबाबत....  
14/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ कनिष्ठ महाविद्यालयांची जी कामे करावयाची आहेत. त्याबाबतच्या खालील दिलेल्या सूचनांचा अवलंब करण्यात यावा..  
13/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ मार्गदर्शन सूचना .  
12/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ अल्पसंख्यांक संस्थांमधील प्रवेशांबाबत... .  
12/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सहविचार सभा....दिनांक १३/०६/२०१५ .  
11/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक ....दिनांक १२/०६/२०१५  
11/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सहविचार सभा....दिनांक १३/०६/२०१५ .  
10/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ मधील कला प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याबाबत व आरक्षणाबबत पत्र व विद्यार्थी यादी.  
10/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ मधील कला प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याबाबत व आरक्षणाबबत पत्र व विद्यार्थी यादी.  
09/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन व प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रक २०१५-१६.  
07/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक ...दिनांक ०८/०६/२०१५ .  
07/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन महाराष्ट्र राज्य बोर्ड व्यतिरिक्त इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्‍यांसाठी.  
29/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ विद्यार्थी व पालकांसाठी उद्दबोधन वर्गाचे आयोजन वेळापत्रक.  
29/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प