0) सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत. 1) शै. वर्ष २०१८-१९ च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा आयोजित करणॆबाबत 2) सहविचार सभा दि. ०९.१०.२०१८ रोजी स ११ वाजता. 3) शै. वर्ष २०१८-१९ च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा आयोजित करणॆबाबत. 4) नियमित वेतनश्रेणीतील प्रस्तावाबाबत 5) शासन निर्णय दि.२१.०५.२०१४ व २६.११.२०१४ अन्वये राज्यातील खाजगी अनुदानित उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ९३५ पदे मंजुर केलेली आहेत. 6) पुणे जिल्ह्‍यातील प्राचार्य / मुख्याध्यापकांसाठी विभागीय शिक्षण परिषद आयोजनाबाबत..